2014 Bt Vol.5

Table of Contents

Articles

Zhang Wenfei<sup>1</sup>, 1 Ministry of Education Key Laboratory for Tropical Animal and Plant Ecology, College of Life Sciences, Hainan Normal University, Haikou, 571158<br> 2 Hannan Institude of Tropical Agricultural Resource, Sanya, 572025, Wu Hongping<sup>1</sup>, Xu Zhixia<sup>1</sup>, Jin Yinghong<sup>1</sup>, Wu Zhongqi<sup>1</sup>, Qian Jiangzhao<sup>1</sup>, Huang Nannan<sup>1</sup>, Jin Wenjie<sup>1</sup>, Jia Luyu<sup>1</sup>, Li Xinfeng<sup>1</sup>, Wang Ning<sup>1</sup>, Zhao Cong<sup>2</sup>, Liu Xiaojing<sup>1</sup>, Liu Jie<sup>1</sup>, Liu Mingyue<sup>1</sup> , Liu Yifeng<sup>1</sup>, Wang Ruiping<sup>1</sup>
PDF
Liu Zhaoxia<sup>1</sup>, 1 Key Laboratoryof Biopesticide and Chemical Biology, Ministry of Education, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002<br> 2 Collegeof Forestry, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, Li Mingwei<sup>1</sup>, Wu Songqing<sup>1,2</sup>, Ye Wenhui<sup>1</sup>, Yu Xiongze<sup>1</sup>, Lin Qiuqiu<sup>1</sup>, Guan Xiong<sup>1</sup> , Zhang Lingling<sup>1</sup>
PDF