Articles published with Lotus Japonicus
Zongfei Li 1,2,3,4 , Fang Wei 1,2, , Mengdie Cai 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Li Zongfei 1,4 , Wei Fang 1,2 , Liu Zhen eng 1,2 , Zhou Wei 1,2 , Cai Mengdie 1,2 , Zhang Jie 1,2 , Fang X anj n 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 10
Tuo Zeng 1,2,3 , Shenkui Li 2 , Ruye L o 1,3 , Pengtao Gong 2,3 , Degang Zhao 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2
Xiaohe H , Jiechen Wang, Zhaoxia Tian, Zhong Zhao, Da L o
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2