Articles published with G.hirsutum
Xiao Sh i ing 1,2 , Wang K nbo 2 , Yang  Lei 1 , Ke  Xing heng 1 , Wang  Ch nying 2 , Liu  Xinwen 1 , Sun  Liangqing 1 , Yang  Shaoq n 1 , Liu  Fang 2 , Chen Yi 1
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 14