Articles published with AS-PCR markers
Hongshen Wan 1 , Jipeng Q 2 , Jun Li 1 , Zhefeng Zhang 1 , Jianmin Zheng 1 , Zhengsong Peng 2 , Wuyun Yang 1 , Shizhao Li 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 6