Articles published with Aluminum stresses
Baoxing Wang 1 , Bo S n 1 , Xinxin Zhang 1 , Shenkui Li 1 , Tetsuo Takano 2 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 2