Articles published with Cleaved amplified polymorphic sequences (CAPS)
Cailin Wang, Yadong Zhang, Zhen Zh , Tao Chen, Ling Zhao, Jing Lin, Lihui Zho
Rice Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2