Articles published with Clubroot disease
Yang Li 1,2 , Yuxiang Y an 2 , Yanyan Zhao 2 , Xiaochun Wei 2 , Qiuju Yao 2 , Wusheng Jiang 2 , Zhiyong Wang 2 , Shuangjuan Yang 2 , Xiaowei  Zhang 2 , Baoming Tian 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 5