Articles published with Embryo rescue
Zhu Zeqin 1 , Cao Xiao 1 , Cui Jinteng 1,2,3 , Zhang Kezhong 1,2,3 , Jia Y eh i 4
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 3
Tondi Yacouba Na iro , Yuqing He
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 11