Articles published with Evolution
Gong Jiyi, Zhang  Y bin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4
Rahul G. Patil, Kundansingh R. Jadhao, Kailash C. Samal, Gyana R. Ro t
Rice Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 8
Fang Wang, Hui Yang, Min Zhang, Shaojun Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 10
Benson otarigho, Mofolusho O. Falade
Journal of Mosquito Research, 2013, Vol. 3, No. 9
Yi Fan 1 , Anzhu Y 1 , Yun Y 2 , Xinhuan Han 2 , Guangqian Xing 2 , Xin Cao 2
International Journal of Molecular Medical Science, 2012, Vol. 2, No. 1
Xiaofeng Wang, Nana Li , Kongshu Ji
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2012, Vol. 2, No. 2