Articles published with Expression
XiangLian Shen 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 3 , Yuanyuan B 1
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 3
Gong Jiyi, Zhang  Y bin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4
Zongfei Li 1,2,3,4 , Zhongqi W 1,2 , Zhenpeng Li 1,2 , Fang Wei 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Mengdie Cai 1,2 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 2
Kou Jing 1 , Testuo Takano 2 , Liu Shenk i 1 , Bu Y any an 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 6
Jiangpo Chen 1 , Testuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 5
Limin Chen 1 , Daisuke T gama 2 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1
Cell Biology and Biophysics, 2015, Vol. 4, No. 1
Yue Zhao 1, , Jinyue H 2, , Rongguo Li 1 , Jian Song 1 , Dongwei Zhang 1
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 1
Jie Lv 1 , Hui Li 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2014, Vol. 2, No. 1
Linbo Qiao, Huihua Fan, Xiaoping Zhang, Haixia Dai, Xinling Yao
Bioscience Methods, 2015, Vol. 6, No. 1
Anderson Mayfield 1,2 , Yi-Hsuan Chen 3 , Chang-Feng Dai 3 , Chii-Shiarng Chen 1,4,5
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 50
Supriyo Chakraborty, Prosenjit Pa l
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 2
Quan Zhao 1,2 , Fei He 1 , Reeves J Malcolm 3 , Pan Qi hong 1 , Changqing D an 1 , Jun Wang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 31
Murali Kannan M, Jeevanandam Vanitha, Shuye Jiang, Srinivasan Ramachandran
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 15
Qingmei Zheng, Chunyan Han, Rushu Wen, Yanmei Zhong, Qiongfeng Yao, Yuwen Ho
International Journal of Aquaculture, 2012, Vol. 2, No. 5
Chen Li 1,2 , Wenfei Zhang 1,2 , Yan Zho 1 , Youzhi Li 2
Bt Research, 2011, Vol. 2, No. 2
Yu Zhang, Shiqie Bai, Cong Li, Daxu Li, Yongchang Deng, Yongxin Wang
Maize Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Bingyou Fan 1 , Shuiping Gao 2 , Xiaogai Ho 1 , Huawei X 1 , Guoan Shi 1 , Xiangsheng Kong 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 5
Jinfeng Li 1,2 , Xiujuan Feng 1 , Xueqiong C i 1 , Qian Cai 1 , Xinling Yao 1
Molecular Plant Breeding, 2012, Vol. 3, No. 6
Zhiguang Shi 1,2,3 , Pengtao Gong 1,2 , Degang Zhao 3 , Shenkui Li 2 , Xuanjun Fang 1,2,3
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Tuo Zeng 1,2,3 , Shenkui Li 2 , Ruye L o 1,3 , Pengtao Gong 2,3 , Degang Zhao 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2
Zhuoming Li 1,2 , Shenkui Li 3 , Youzhi Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2
Xiaoyuan Chi, Qingli Yang, Lijuan Pan, Yanan He, Mingna Chen, Yuan Gao, Shanlin Y
Genomics and Applied Biology, 2010, Vol. 1, No. 2
Xiaoyuan Chi, Mingna Chen, Qingli Yang, Ya'nan He, Lijuan Pan, Yuan Gao, Shanlin Y
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 3