Articles published with Germination
Shurong Ma, Weidong X , Qi Qi, Yun Li, Meiyu Shi, Shenkui Li
Molecular Soil Biology, 2018, Vol. 9, No. 1
Liu Jie 1 , 2 , Zhuang Y fang 1 , Chen Ting 1 , Xie Weijia 3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 2
Yan Li 1 , Jing Ko 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
Dandan Li 1 , Xiaoqing H ang 1 , Ziguang Li 2 , Shuang Li 3 , Toshihiro Okada 3 , Yasushi Y kawa 3 , Juan W 1
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 7
Zhao J njie 1 , Zhao H ixin 1 , Li Ping ing 1 , Zeng Weij n 1 , Li Yanhong 1 , Ge Fengwei 1 , Zhu Changqing 1 , Lu Han 1 , Zhao He ing 2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 18
Shurong Ma, Qian L , Meijiao Zhang, Shenkui Li
Molecular Soil Biology, 2015, Vol. 6, No. 2
Krishna Kar a amy, S.  K mar, S. Kri hnak mar, V. Var hini, N. S ithra, S. Kavitha, V. Rajendran
Legume Genomics and Genetics, 2014, Vol. 5, No. 5
Krishna Kar a amy, S.V. Var hini, N. S ithra, S. Kavitha, S. Ramesh K mar, S. Kri hnak mar, V. Rajendran
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 4
K. Krishna S rendar, S.V. Var hini, R. Deepa Sankari, N. S ithra, S. Kavitha, M. Shankar
Plant Gene and Trait, 2014, Vol. 5, No. 6
Yifang Peng 1 , Xinxin Zhang 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 4
Xiaoxu Zhang 1 , Xinxin Zhang 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
P. Arthanari 1 , K. Kri hnaveni 2 , N. Maria an 3
Tree Genetics and Molecular Breeding, 2013, Vol. 3, No. 4