Articles published with Germplasm
P. Bar ah
Journal of Tea Science Research, 2017, Vol. 7, No. 7
F.K. H ang 1,2 , S.M. Wei 1 , G.W. Liang 2 , S.S. H ang 1 , S.Y. L o 1 , Q. Li 1
Journal of Mosquito Research, 2011, Vol. 1, No. 3
F.K. H ang 1,2 , S.M. Wei 1 , G.W. Liang 2 , S.S. H ang 1 , S.Y. L o 1 , Q. Li 1
Journal of Mosquito Research, 2011, Vol. 1, No. 2
Tesfamichael Te famichael 1,2 , S. M. Githiri 2 , R. W. Ka ili 2 , R.A. Skilton 3 , M. Solomon 3 , A.B. Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 13
Sivakumar Vavila alli 1 , V.A. Celine 1 , Shrishail D ggi 2 , Sanjeev Padaki atil 3 , Santoshkumar Magad m 4
Legume Genomics and Genetics, 2013, Vol. 4, No. 4
Shikai H , Hongjian Tao, Qian Qian, Longbiao G o
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 7
Chao Dong, Furong X , Cuifeng Tang, Xinxiang A, Enlai Zhang, ayun Yang, Feifei Zhang, Tengqiong Y , Luyuan Dai
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 6
Juansheng Ren 1 , Yuchao Y 1,2 , Fangyuan Gao 1 , Lihua Zeng 2 , Xianjun L 1 , Xianting W 1 , Wengui Yan 3 , Guangjun Ren 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Fang Wang 1,2 , Fangdi Li 1,2,3 , Jian Wang 1,2 , Yun Zho 1,2 , Haihong S n 1,2
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 4