Articles published with Gill
Haoran Li, Lanlan Li , Jing Dai, Yihan Zhang, Fei Chen, Jizhong Han, Jianwen H , Bin Zeng, Bin He
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 5
Sharmin Sultana M kti 1 , Gias Uddin Ahmed 2 , Zoarder Faruque Ahmed 1 , Kazir Ahmed S mon 1 , Mst. Kaniz Fatema 1
International Journal of Aquaculture, 2018, Vol. 8, No. 14
Fatemeh Radfar 1 , Houshang An ari 2 , Mohammad Gerami 3,4 , Mehdi Da tbaz 1
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 7
Pratibha Dave 1 , Raj Mahendra 2 , Mahendra Pal 3
Molecular Microbiology Research, 2015, Vol. 5, No. 2
B. G nalan 1 , P. So ndara andian 1 , T. Anand 2 , Anil S. Kotiya 3 , Nina Tabitha Simon 1
International Journal of Aquaculture, 2014, Vol. 4, No. 4