Articles published with Glutamine synthetase
Yan Li 1 , Jing Ko 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2017, Vol. 8, No. 1
Lin X 1 , Daisuke T gama 2 , Tetsuo Takano 2 , Yuanyuan B 1 , Shenkui Li 1
Cell Biology and Biophysics, 2015, Vol. 4, No. 2
Yifang Peng 1 , Xinxin Zhang 1 , Tetsuo Takano 2 , Shenkui Li 1 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 4
Yuanyuan B 1,2 , Tetsuo Takano 2 , Keisuke Nemoto 2 , Shenkui Li 1
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 3