Articles published with Granuloma
Abhishek Singh Nayyar 1 , Lakshmana N 2 , Debasis Sah 3 , Karteek E 4
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 27
Naga Jyothi M 1 , Sushma Reddy S 2 , Naga Laxmi V 2 , B. K mar 3 , Anand Bab B 4 , Abhishek Singh Nayyar 5
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 28
Swati Reddy 1 , Abhishek Nayyar 2 , Pradnya Ar r 3 , Birangane S 4
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 16
Kaustubh P. Patil 2 , Vinayak D. Kanakdande 3 , Ketki P. Kalele 4 , Rutuparna Sa ane 3 , Sonali De hm kh 5 , Abhishek Singh Nayyar 1
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 15
Naresh Gange hetty
International Journal of Clinical Case Reports, 2016, Vol. 6, No. 7
K. S nitha 1 , P. Geetha 2 , K. Vinay  Reddy 3 , Kotya  Maloth 4 , Namratha  Shetty 5 , Abhishek  Nayyar 6
International Journal of Clinical Case Reports, 2015, Vol. 5, No. 43
Abhishek Nayyar
International Journal of Clinical Case Reports, 2015, Vol. 5, No. 26
Kaustubh P. Patil 1 , Ketki P. Kalele 2 , Vinayak D. Kanakdande 3 , Abhishek Nayyar 4
International Journal of Clinical Case Reports, 2015, Vol. 5, No. 22