Articles published with Identification
Zhang Ch nxiao 1 , Li Sh fang 1 , Jin Fengx e 1 , Liu Wen ing 1 , Li Wanj n 2 , Li Xiaoh i 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 8
Zongfei Li 1,2,3,4 , Fang Wei 1,2, , Mengdie Cai 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Negi R K 1 , Joshi Bheem D tt 2 , 3 , Johnson J A 2 , Goyal S P 2
International Journal of Molecular Zoology, 2016, Vol. 6, No. 2
Kabita Sethi, Swapan Kumar Tri athy, Prabhu Charan Lenka, Priyadarshini Mohanty
International Journal of Horticulture, 2016, Vol. 6, No. 2
Oommen Nainan 1 , Parmar V S 2
International Journal of Clinical Case Reports, 2015, Vol. 5, No. 32
C.P. Shani , EV Radhakri hnan, U Ganga, NGK Pillai
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 50
Juan Wang 1 , Shi Wei 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1,2
Molecular Soil Biology, 2012, Vol. 3, No. 1
Liu Xie 1,2 , Wenfei Zhang 1,2 , Jiaxin Q an 1,2 , Zhuoming Li 1,2 , Dawei Ye 3 , Youzhi Li 1 , Xuanjun Fang 1
Molecular Soil Biology, 2010, Vol. 1, No. 1
Mingsheng W , Xihai Jia, Lei Tian, Baochun Lv
Maize Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 1