Articles published with InDel marker
Yifang L an 1,2 , Juan Li 1,2 , Dandan Li 1,2 , Zhenzhen Jiang 1,2 , Zhan Li 1,2 , Jiangli Zhang 1,2 , Chengqiang Yan 1,2 , Shihuang P 2 , Shoulin Jin 2 , Jiancheng Wen 1,2 , Xuelin Tan 1,2
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 7
Mengxiang Tian 1,2 , Tao Chen 1 , Yadong Zhang 1 , Zhen Zh 1 , Ling Zhao 1 , Qingyong Zhao 1 , Lihui Zho 1 , Yanping Wang 1 , Cailin Wang 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 8