Articles published with Inducing-mutation
Baomei W , Hongxia Li , Bo Zhao, Xing Tong, Qingmu Zhao, Ping Wan
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 7