Articles published with Larvacidal assay
Zhuoming Li 1,2 , Shenkui Li 3 , Youzhi Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2