Articles published with Meta-analysis
Chenggang Mao 1 , Xiaochun Zho 1 , Yidao Jiang 1 , Lijia Wan 1 , Zezhang Tao 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2019, Vol. 7, No. 1
Ya'nan S n 1 , Huaihai L an 2 , Zhaoming Qi 1 , Dapeng Shan 4 , Chunyan Li 1,2 , Guohua H 2,3 , Qingshan Chen 1
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1