Articles published with Natural dehydration rate
Li Sh fang 1 , Zhang Ch nxiao 1 , Li Wanj n 3 , Wang H an 1,2 , Yang Deg ang 2 , Li Xiaoh i 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 11