Articles published with PCR diagnosis
Changqing Qi , Jizhang Zho , Xiao-an Cao, Fuying Zheng, Guozhen Lin, Xiaowei Gong
International Journal of Molecular Veterinary Research, 2013, Vol. 3, No. 7