Articles published with Pathogen
Yang Li 1,2 , Yuxiang Y an 2 , Yanyan Zhao 2 , Xiaochun Wei 2 , Qiuju Yao 2 , Wusheng Jiang 2 , Zhiyong Wang 2 , Shuangjuan Yang 2 , Xiaowei  Zhang 2 , Baoming Tian 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 5
Hoque A K M R 1, 2 , Aslam A F M 2 , Ahmed M 3 , Mamun M S A 3 , Howlader A J 2
Journal of Tea Science Research, 2016, Vol. 6, No. 9
Bina Pani Da 1,3 , Kedar Deobhankar 2 , Karuna N Pohekar 3 , Rahul Marathe 2 , Syed Akhtar H ain 3 , P. Jamb lingam 4
Journal of Mosquito Research, 2016, Vol. 6, No. 10
Peng T C , Chen Y Y , Luo J Y , Zhao H , Mu L , Xie J , Wei S S , Xia Y Q , Tang H
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 20
Hendri M 1,2 , Darmanto J S 3 , Prayitno B 3 , Radjasa O K 4
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 53
Nasmia Na mia, Radjuddin Syam ddin, Alexander Rantetondok, Elmi N. Zain ddin
International Journal of Aquaculture, 2014, Vol. 4, No. 23
Kiranjeet Singh 1 , Aswathy Go inathan 2
International Journal of Molecular Veterinary Research, 2013, Vol. 3, No. 5
Deepak Rai 1 , S. N. S hil 1 , J. Stanley 2 , Ram kewal 3 , J.P. G ta 2 , Veenika Singh 1
International Journal of Horticulture, 2013, Vol. 3, No. 2
K. Chairman 1 , A.J.A. Ranjit Singh 1 , M. Rame h 2
International Journal of Marine Science, 2012, Vol. 2, No. 6
Jing Wang 1,2 , Liwei Zhang 1,3 , Chunyan Li 1 , Yuhua Li 2 , Qingshan Chen 1,3 , Guohua H 1,3
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 2
Zhaofen H ang, Liu Xie
Molecular Pathogens, 2010, Vol. 1, No. 2