Articles published with Ploidy hybridization
Zhu Zeqin 1 , Cao Xiao 1 , Cui Jinteng 1,2,3 , Zhang Kezhong 1,2,3 , Jia Y eh i 4
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 3