Articles published with Pod dehiscence
Ruye L o 1,4 , Pengtao Gong 2,4 , Degang Zhao 1 , Xueyi Li 3
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3