Articles published with Puccinellia tenuifolra
Baoxing Wang 1 , Bo S n 1 , Xinxin Zhang 1 , Shenkui Li 1 , Tetsuo Takano 2 , Yuanyuan B 1
Molecular Soil Biology, 2014, Vol. 5, No. 2
Meihua Zhang 1 , Lianyong Wang 1 , Linhui Dong 1 , Bo S n 1 , Xinxin Zhang 1 , Takano Tet o 2 , Shenkui Li 1,2
Molecular Soil Biology, 2011, Vol. 2, No. 2