Articles published with Purity identification
Mingsheng W , Xihai Jia, Lei Tian, Baochun Lv
Maize Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 1