Articles published with QTL mapping
Zhang Ch nxiao 1 , Li Sh fang 1 , Jin Fengx e 1 , Liu Wen ing 1 , Li Wanj n 2 , Li Xiaoh i 1
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 8
Ruye L o 1,4 , Pengtao Gong 2,4 , Degang Zhao 1 , Xueyi Li 3
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3
Ya'nan S n 1 , Huaihai L an 2 , Zhaoming Qi 1 , Dapeng Shan 4 , Chunyan Li 1,2 , Guohua H 2,3 , Qingshan Chen 1
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1