Articles published with Quantitative determination
Da H ang 1,2 , Jianrong Zhang 1 , Yongchao F 1 , Liming L 2 , Yiming X 1,2 , Lingyan Ma 1 , Minxiang Li 1 , Lingyuan Xiong 1 , Hongwei Ren 1,2
Bioscience Methods, 2011, Vol. 2, No. 1