Articles published with RNA-Seq
Jie Lv 1 , Hui Li 1 , Hongbo Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 5
Jie Lv 1 , Hongbo Li 1 , Hui Li 1 , Qiong W 1 , Yan Zhang 2
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 4