Articles published with RT-PCR
Zongfei Li 1,2,3,4 , Zhongqi W 1,2 , Zhenpeng Li 1,2 , Fang Wei 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Mengdie Cai 1,2 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 2
Meifang Peng 1 , Feng Lin 1 , Junyan Feng 1 , Cong Zhang 1 , Songtao Yang 2 , Bin He 3 , Zhigang P 1 , Wenfang Tan 2 , Ming Li 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 11
Marilia D. Nunes Rodrig e 1 , Cecilia Calab ig 2 , Carla G. Ávila Moreira 3 , Janaina Camacho da Silva 4 , Diones Bender Almeida 5 , Harold J. Perez G tierrez 1 , Heden L. Marques Moreira 5
Animal Molecular Breeding, 2015, Vol. 5, No. 2
Jinyan W , Chenyan Hong, Youjun Shang, Shuanghui Yin, Na Zhao, Ye Jin, Xiangtao Li , Qingge Xie
Genomics and Applied Biology, 2010, Vol. 1, No. 4