Articles published with Selection
Paarry J S 1 , Sekhar C 2 , Balaji P 3 , Sivakumar S 4
International Journal of Horticulture, 2018, Vol. 8, No. 5
Lakshman De
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 22
S.  Srividhya 1 , S. Ramesh K mar 2 , G. Dr. G. Mohamed Ya in 1
International Journal of Horticulture, 2017, Vol. 7, No. 7
Rokib Ha an 1 , Matin Akand 2 , Nazmul Alam 1 , Abul Ba har 1 , A K M Mahmudul H q e 3
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 19
Abul Ba har 1 , Rokib Ha an 1 , Md. Kamal Ho ain 1 , Nazmul Alam 1 , Nguyen Vu Hong An 2 , A K M Mahmudul H q e 2
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 7
Dhruba Bhattarai 1 , Navin Pardhan 1 , Basanta Chali e 2 , Pandey Y R 3 , Giri S bedi 1
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 8
S. A. C. N. Perera, L. C. J. Kamaral, W. B. S. Fernando
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2015, Vol. 5, No. 1
Yun Yang 1 , Junwen Chen 1 , Ming Zhao 1 , Cuiting Li 1 , Zhengui Meng 1 , Jianjun Wang 1 , Zhongjian Chen 2 , Guanghui Zhang 1 , Shengchao Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 21
Mengxiang Tian 1,2 , Tao Chen 1 , Yadong Zhang 1 , Zhen Zh 1 , Ling Zhao 1 , Qingyong Zhao 1 , Lihui Zho 1 , Yanping Wang 1 , Cailin Wang 1
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 8
Xianju Wang 1,2 , Xuelin Tan 1 , Guojun Shao 2 , Hui Ma 3 , Yajun Chen 2 , Cheng Zhang 2 , Wenqi Shang 2
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 4
Cailin Wang, Yadong Zhang, Zhen Zh , Tao Chen, Ling Zhao, Jing Lin, Lihui Zho
Rice Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Ying Ma, Haichao Li, Dagang Wang, Ning Li , Haijian Zhi
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 8
Xin Li , Zhou Yang, Guanjun Gao, Yongjun Lin, Xueping Zh , Jianyou Y , Yuqing He
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 2