Articles published with Senescence
Lijuan H ang 1,2 , Xirui Y an 1,2 , Xinyi W 1 , Ying Wang 1 , Xiaohua W 1 , Baogen Wang 1 , Zhongfu L 1 , Guojing Li 1 , Pei X 1
Molecular Plant Breeding, 2019, Vol. 10, No. 2
Dhiman M R , Guleria M S , Chander Parka h, Raj K mar
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 18