Articles published with Sensitive
Gao Y an, Fang Xiaoxiao, Jing Xingh i, Wang J nfeng
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 1
Chao Dong, Furong X , Cuifeng Tang, Xinxiang A, Enlai Zhang, ayun Yang, Feifei Zhang, Tengqiong Y , Luyuan Dai
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 6
Liping Zhang 1,2 , Xiaoqin X 1,2 , Chanping Zhao 1,2 , Fuhua Shan 1 , Shaohua Y an 1 , Hui S n 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 13