Articles published with Soybean
Zongfei Li 1,2,3,4 , Zhongqi W 1,2 , Zhenpeng Li 1,2 , Fang Wei 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Mengdie Cai 1,2 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 2
Obasoro O A , Iwinlade A , Popoola O , Adeoti A I
Legume Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 5
Jisha  V N , Sajith  S , Priji  P , Smitha  R B , Benjamin  S
Bt Research, 2015, Vol. 6, No. 6
Jing Wan 1 , Jun X 1 , Mingyan Yang 1 , Zhende Yang 1 , Qinghe H ang 1 , Shufang Zhao 2
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Ya'nan S n 1 , Huaihai L an 2 , Zhaoming Qi 1 , Dapeng Shan 4 , Chunyan Li 1,2 , Guohua H 2,3 , Qingshan Chen 1
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Jing Wang 1,2 , Liwei Zhang 1,3 , Chunyan Li 1 , Yuhua Li 2 , Qingshan Chen 1,3 , Guohua H 1,3
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 2
Xiaofei Tang 1 , Lijun Li 1 , Mingjie Gao 1 , Zhe Yang 1 , Guofeng P 1 , Lei Zhang 1 , Lai Wei 2
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 3
Zhimin Dong, Shuming Wang, Jia Li , Zhi Li, Zhigang Yi
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 6
Ying Ma, Haichao Li, Dagang Wang, Ning Li , Haijian Zhi
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 8