Articles published with Transcriptome
Xiaohan Chen, Digang Zeng, Xiuli Chen, Daxiang Xie, Yongzhen Zhao, Chunling Yang, Ning Ma, Yongmei Li
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 62
Meifang Peng 1 , Feng Lin 1 , Junyan Feng 1 , Cong Zhang 1 , Songtao Yang 2 , Bin He 3 , Zhigang P 1 , Wenfang Tan 2 , Ming Li 1
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 11
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
OMICS Research, 2015, Vol. 5, No. 1
Sagar Patel, Dipti B. Shah, Hetalkumar J. Panchal
Genomics and Applied Biology, 2015, Vol. 6, No. 2
Sagar Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Legume Genomics and Genetics, 2014, Vol. 5, No. 7
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Genomics and Applied Biology, 2014, Vol. 5, No. 5
Sagar S Patel 1 , Dipti B Shah 1 , Hetalkumar J Panchal 2
Legume Genomics and Genetics, 2014, Vol. 5, No. 6
Song Li 1 , Chunyan X 1 , Dezhou C i 1 , Huaihua Li 1 , Peng Li 1 , Hua Zhang 2 , Detao Li 1 , Youhui Tian 1 , Huabang Chen 2 , Xianrong Zhao 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 10