Articles published with Uniformity
Wang L X , Pang B SH , Liu L H , Li H B , Zhao C P
Molecular Plant Breeding, 2015, Vol. 6, No. 21
Yun Yang 1 , Junwen Chen 1 , Ming Zhao 1 , Cuiting Li 1 , Zhengui Meng 1 , Jianjun Wang 1 , Zhongjian Chen 2 , Guanghui Zhang 1 , Shengchao Yang 1
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 21