Articles published with and Genetic variation
Aiguo Xin 1 , Le Li 2 , Mingwang Zh 2 , Haisheng Miao 1 , Chenhong Shi 2 , Dufang Liao 1 , Yongqin Yang 1 , Huachun Li 1
Molecular Pathogens, 2011, Vol. 2, No. 1