Articles published with trnH-psbA barcode
Cui Jinteng 1,2,3 , Yang X ezhen 1 , Zhang Kezhong 1,2,3 , Jia Y eh i 4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 27