Articles published with Brassica napus L
Rongxian H ang, Zhikang Tang, Shixing G o, Yingze Ni
Genomics and Applied Biology, 2012, Vol. 3, No. 1
Weihua Long, Maolong H , Jianqin Gao, Huiming P , Song Chen, Jiefu Zhang, Cunkou Qi
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 6
Song Chen, Jiefu Zhang, Huiming P , Aijuan Shen, Xiaoying Zho , Weihua Long, Maolong H , Cunkou Qi
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 3