Articles published with DNA methylation
Fang Wang, Hui Yang, Min Zhang, Shaojun Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 10
Hongbo Li 1 , Zhe Li 2 , Jing Ding 3 , Jie Li 3 , Yan Zhang 1
Computational Molecular Biology, 2013, Vol. 3, No. 2