Articles published with Epistasis
Zeng Wei 1 , Cai Zhongq an 3 , Wang Yongliang 1 , Jiang Qig i 1 , Wang J n 1 , Li Sh rong 1 , Peng  L 1 , Qin Baoxiang 1,3 , Chen Bao han 1,2 , Li Rongbai 1,3 , Luo Jijing 1,2
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 12
Chandra Mohan Singh 1,2 , Ajay Kumar Singh 3 , S.B. Mi hra 3 , Anil Pandey 3 , Binod K mar 1
Legume Genomics and Genetics, 2015, Vol. 6, No. 4