Articles published with Flue-cured tobacco
Xiaolei Tan 1,2 , Xiuhong X 1 , Nuanchun Wang 3 , Xingwei Zhang 1 , Jie Ren 1 , Bingguang Xiao 4 , Jialai X 3 , Weifeng Wang 1 , Chuanyi Wang 1 , Xianwei Hao 1,2 , Zhongfeng Zhang 1
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 6