Articles published with Genetic structure
Xiaoyong Xie 1 , Jinxiang Zhong 2 , Sifa Li 3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4