Articles published with Genetic structure
Xiaoyong Xie 1 , Jinxiang Zhong 2 , Sifa Li 3
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4
Y. Wang 1 , X.Z. H ang 1 , X.X. W 1 , Q.Z. Li 2 , B. L o 2 , J.T. Zh 1
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 1