Articles published with Legume
Zongfei Li 1,2,3,4 , Fang Wei 1,2, , Mengdie Cai 1,2 , Jie Zhang 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Zongfei Li 1,2,3,4 , Mengdie Cai 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Jie Zhang 1,2 , Fang Wei 1,2 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 1
Zongfei Li 1,2,3,4 , Jie Zhang 1,2 , Fang Wei 1,2 , Mengdie Cai 1,2 , Zhenpeng Li 1 , Xuanjun Fang 1,2,3,4
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 1
Li Zongfei 1,4 , Wei Fang 1,2 , Liu Zhen eng 1,2 , Zhou Wei 1,2 , Cai Mengdie 1,2 , Zhang Jie 1,2 , Fang X anj n 1,2,3,4
Plant Gene and Trait, 2016, Vol. 7, No. 10
Li Zongfei 1,4 , Liu Zhen eng 1,2 , Wei Fang 1,2 , Zhou Wei 1,2 , Cai Mengdie 1,2 , Zhang Jie 1,2 , Fang X anj n 1,2,3,4
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 32
Sagar S. Patel 1 , Dipti B. Shah 1 , Hetalkumar J. Panchal 2
Computational Molecular Biology, 2014, Vol. 4, No. 9