Articles published with Marker assisted selection
S. A. C. N. Perera, L. C. J. Kamaral, W. B. S. Fernando
International Journal of Molecular Evolution and Biodiversity, 2015, Vol. 5, No. 1
Cailin Wang, Yadong Zhang, Zhen Zh , Tao Chen, Ling Zhao, Jing Lin, Lihui Zho
Rice Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Ying Ma, Haichao Li, Dagang Wang, Ning Li , Haijian Zhi
Legume Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 8