Articles published with Molecular biology
Li W Q 1 , Zhai Z W 1 , Guo Z F 1 , Zhang D W 1,2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2017, Vol. 5, No. 1
Ruijie Zhang, Yongshuai Jiang, Hongchao Lv, Xuehong Zhang, Peng S n, Yan Zhang, Mingming Zhang, Jin Li, Zhenwei Shang, Xia Li
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 3