Articles published with Sorghum
Jinwang Li, Qiuling Chen, Peng Chen, Oujing Li, Jianpeng Lv, Xiafei D an, Feng L o, Jianming Gao, Shoujun S n, Zhongyou Pei
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 1
Tesfamichael Te famichael 1,2 , S. M. Githiri 2 , R. W. Ka ili 2 , R.A. Skilton 3 , M. Solomon 3 , A.B. Nyende 2
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 13
C. Olweny 1,2,4 , J. Jamoza 2 , M.M. Dida 3 , W. Kimani 4 , J. Nj g na 4 , D. Githae 4 , B. Kiawa 4 , N. Yao 4 , L. Ko ambo 5 , C. Sally 6 , P. Okori 1
Molecular Plant Breeding, 2014, Vol. 5, No. 6
Amrish H. Antre, Ramesh S. Bhat, N. P h alatha
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 27
Murali Kannan M, Jeevanandam Vanitha, Shuye Jiang, Srinivasan Ramachandran
Molecular Plant Breeding, 2013, Vol. 4, No. 15
Xiaoxue Pan 1,3 , Hongbo Yan 2 , Meiru Li 1 , Guojiang W 1 , Huawu Jiang 1
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 9