Articles published with TP53 codon 72
Chenggang Mao 1 , Xiaochun Zho 1 , Yidao Jiang 1 , Lijia Wan 1 , Zezhang Tao 2
Cancer Genetics and Epigenetics, 2019, Vol. 7, No. 1