Articles published with Wild rice
Lijuan Li 1,2 , Jing Cai 3 , Shilai Zhang 2 , Li Wang 1 , Fengyi H 2
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 11
Yeqing Xiao, Xiaoyan W , Lanxiang H , Wenchang W , Shiyou L o, Wei Deng, Dazhou Chen
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 2
Zhaobin Jing 1,2 , Yanying Q 3 , Chen Y 1 , Dajian Pan 1 , Zhilan Fan 1 , Jianyou Chen 1 , Chen Li 1
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 1